Βιοπαθολογικό Τμήμα
Βιοπαθολογικό Τμήμα
Βιοπαθολογικό Τμήμα
Ανοσολογικό  • Οι αιμοληψίες και τα δείγματα γίνονται καθημερινά από τις 07:00 και τα Σάββατα από τις 07:00 έως τη 13:00. Τα αποτελέσματα των περισσότερων εξετάσεων δίνονται αυθημερόν ενώ των υπολοίπων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Δυνατότητα Αποστολής Αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή
Copyright ©2022 : Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Απεικονιστική Διαγνωστική Μέριμνα
Powered by LC Networks