Οι εξεταζόμενοι συμμετέχουν μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί για την εκάστοτε διενεργηθείσα εξέταση. Οι εξεταζόμενοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων εξυπηρετούνται με παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε τιμές κρατικού τιμολογίου (Φ.Ε.Κ).